ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸು

85.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗು ಅನಿರ್ವಾಯತೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಣದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸು”

Your email address will not be published.