ಐದು ನೀಳ್ಗಥೆಗಳು

100.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಪಸ್ತುತ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಕ್ ರವರ ಐದು ಕಥೆಗಳು ಸೆರಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಯಾಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಶ್ಕ್ ರವರು ಮೂಲತಃ ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಶೈಲಿಯ ಕಥೆಗಾರರಾದರು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಟಚ್ಚ್ ನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಐದು ನೀಳ್ಗಥೆಗಳು”

Your email address will not be published.