13ನೆಯ ಒಗಟು

135.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಮೇಯರ್ ಪಿಲೂ ಪಹೇಲಿಜಿ ಯಾರೂ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಒಗಟನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ! ಎಲ್ಲಾ ವಿನೋದವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗಟನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “13ನೆಯ ಒಗಟು”

Your email address will not be published.