ಗೌರೀಶ್‌ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

80.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Email

Description

ಗೌರೀಶರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಭೂತಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗು ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಮಾನದ ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಸಂವಾದ,ಈ ಸಂವಾದದಿಂದ ಇವೆರಡರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ  ಒಡಬಂಡಿಕಗೆ ಬರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.ಹೀಗಾಗಿ ಪರಂಪರೆ-ಆಧುನಿಕತೆ, ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮದಂತಹ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ನಿರಚನಗೊಳಿಸುವುದು ಅವೆರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವನಿಸಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಗೌರೀಶ್‌ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ”

Your email address will not be published.